top of page

FOTOSHOOT CONTRACT
 

Fotografie- Overeenkomst

 

Fotograaf en model komen overeen dat:

 

1)   Fotograaf en model zullen medewerken aan het maken van opnamen in de navolgende categorieën:

 

portret – fashion – glamour – art – sport – lingerie – bedekt naakt – naakt……………………-………………………………
(omcirkelen wat van toepassing is of aanvullen wat anderszins van toepassing is)

 

2)   Plaats en datum van de opnamen: Plaats: ……………………..……………… Datum: ………………………………………………

 

3)   De vergoeding voor het model bedraagt: (aankruisen wat van toepassing is)

 

( )  TFP: …………………………………………………………………………….

( )   Betaalde opdr. met korting dat TFP regels gelden model betaald……………..i.p.v……….
( )   Betaalde opdr. foto’s zijn voor model

( )  Het honorarium zoals afgesproken en aan model betaald, zijnde Є ………………….…………

 

4) Het hierboven genoemde model de fotografische opnamen vrij geeft voor publicatie door de fotograaf voor
promotie doeleinden van zijn activiteiten als fotograaf, wedstrijden, prijsvragen, fotografie fora op internet,
publicatie in boekvorm of tijdschrift of op een tentoonstelling. Iedere andere openbaarmaking van de foto’s door
de fotograaf zonder schriftelijke toestemming van het model is niet toegestaan. Bij iedere openbaarmaking van de
foto’s door het model (ook op internet) dient het model de fotograaf vooraf te informeren en altijd de naam van de
fotograaf bij de foto te (laten) vermelden. Foto’s blijven in de kleur en verhouding die de fotograaf
afleverd OOK de logo die op de foto staat blijft zichtbaar. Wil je iets anders bewerkt hebben, vraag dit altijd
      aan de fotograaf.

 

5) Sponsoren van model die foto’s willen gebruiken moeten toestemming vragen bij de fotograaf of commerciéle
vergoeding betalen. Nadat het contract ondertekend is en er word niet aan de afspraken gehouden van dit contract of de foto’s mogen niet geplaatst worden door model en
privé omstandig heden staat er een vergoeding van €175,-. aan de fotograaf.

 

6) De fotograaf het onverdeelde auteursrecht heeft van de foto’s, met inbegrip van het recht tot openbaarmaking.

 

7) De fotograaf is niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de fotosessie, voor zover die buiten de reguliere
wettelijke aansprakelijkheid vallen.

 

8) Het model verklaart en bevestigt dat:

 

  1. Zij de leeftijd van tenminste 18 jaar heeft en het recht heeft om deze overeenkomst op eigen naam te sluiten.
    Als het model jonger is dan 18 jaar dient dit contract mede ondertekend te worden door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s).

 

  1. Hij/zij de hierboven overeengekomen voorwaarden heeft gelezen en volledig begrijpt;

 

  1. Deze overeenkomst ook bindend is voor zijn/haar erfopvolgers, juridische vertegenwoordigers en rechtverkrijgenden.

 

 

 

9) Model gaat akkoord/niet akkoord met verkoop van de foto’s. Model kan 15% van de opbrengst krijgen als
vergoeding, per verkochte foto. Als de winst marge boven de 150,- van de fotograaf.Opgemaakt in tweevoud, gelezen en voor akkoord getekend op: Datum: ………………………… Plaats:…………………………

 

 

 

                        ………………………………….                                                                                      ………………………………………..

 

           Handtekening fotograaf                     Handtekening model                              
                                               

                                                                             
                                                                                                                                               ………………………………..…………………………

                                                                                                                                             + zo nodig handtekening vertegenwoordiger(s) model
 

bottom of page